RSC

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de Tecnotramit estableix tres àmbits per a la integració i la gestió de la responsabilitat social respecte dels nostres clients, dels nostres empleats i del medi ambient.

A Tecnotramit gestionem el nostre negoci de manera responsable i ètica, orientant el nostre compromís amb la societat perquè les nostres decisions i activitats impactin de manera positiva en les persones i el medi ambient.

Així mateix, disposem d’un conjunt de polítiques, normes internes i codis de conducta que garanteixen aquesta actuació responsable i ètica en tota l’organització.

Responsabilitat amb els clients

Som responsables del nostre treball. Per això, entenem que hem de prestar als nostres clients les majors garanties formals, entre les quals es troben:

Pòlissa de responsabilitat professional amb una cobertura de 5MM euros i  i una Pòlissa de ciberseguretat per 3MM d’euros.

Inscripció dels nostres fitxers de dades en l’Agència de Protecció de Dades.

Implementació dels protocols adequats de seguretat i protecció de dades en el tractament de la informació. Proporcionem tècniques de protecció que brinden solucions òptimes, apostant per abordar el tractament de la informació des d’una perspectiva molt més àmplia que la protecció de dades en si.

Realització d’Auditories Anuals de Protecció de dades des del 2019.

Auditoria Anual de Comptes. Revisió i verificació dels comptes anuals, així com d’altres estats financers o documents comptables que puguin tenir efectes enfront de tercers.

Certificació ISO 9001 en les oficines de Barcelona del Carrer Casp, 97 i Carrer Sicília, 91 pl. 4 i 5.

Certificació ISO 14001 en les oficines de Barcelona del Carrer de Casp, 97 i Carrer Sicília, 91 pl. 4 i 5.

Certificació ISO 27001 en les oficines de Barcelona del Carrer de Casp, 97, Carrer Sicília, 91 pl. 4 i 5 i en les oficines de Madrid en el Carrer Labastida, 10.

Comptem amb Departament d’Auditoria Interna i SIG que s’encarrega del correcte seguiment i eficiència de tots els nostres projectes, establint SLA’s internes com a seguiment de mesurament alternatiu a l’establert pel propi client.

Formem part de AEPROSER (Asociación Española de Externalización de Procesos y Servicios para Entidades Financieras y Corporaciones), la qual cosa ens fa subscriptors del seu codi deontològic.

Som participants del Pacte Mundial de les Nacions Unides amb el compromís que els deu principis del Pacte formin part de l’estratègia, operacions i cultura de la nostra organització.

Responsabilitat amb
els nostres equips

Com a empresa de serveis, el nostre potencial resideix en les persones. El desenvolupament de plans de carrera i promocions internes, així com la formació contínua, són elements bàsics per a garantir al client la màxima eficiència en l’execució dels nostres projectes.

Tecnotramit, declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Veure declaració del compromís d’Igualtat

A més, som una de les empreses signatàries del Charter de la Diversitat, així que respectem la normativa vigent en matèria d’igualtat d’oportunitats i anti-discriminació, adquirint el compromís a regir-nos pels principis que dicta la signatura d’aquest. Volem visibilitzar el nostre compromís amb la diversitat i la inclusió en l’àmbit laboral.

Responsabilitat amb el medi ambient

Estem compromesos amb el medi ambient, per la qual cosa disposem d’un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient, segons els requisits de les normes UNE-EN ISO 9001:2015 (Gestió de la Qualitat), la UNE-EN ISO 14001:2015 (Gestió ambiental) i UNE-EN ISO 27001:2013 implantats en les oficines de Barcelona.

Així mateix, a la nostra Política del SIG, indiquem com a valor essencial la Sostenibilitat, minimitzant els impactes ambientals de les nostres activitats i protegint el medi ambient, prevenint la contaminació, promovent l’ús sostenible de recursos materials i energètics i potenciant la reutilització i el reciclatge.

A la nostra organització s’estan duent a terme una sèrie d’actuacions encaminades al respecte i cura de l’entorn i al compliment de la legislació vigent i aplicable a la nostra activitat. No obstant això, aquestes actuacions no sols han de ser realitzades pels integrants de la nostra organització, sinó també per la col·laboració de tots els nostres proveïdors externs i subcontractistes.

Per això, traslladem als nostres proveïdors externs i subcontractistes la necessitat que el seu comportament sigui conseqüent amb l’entorn i en la mateixa línia d’actuació que Tecnotramit i informem de la importància de complir amb la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient.

A continuació es mostra l’Acompliment Ambiental de Tecnotramit, amb data tancament de l’exercici 2023.

En aquesta memòria donem informació als grups d’interès sobre el nostre model de negoci, així com els impactes econòmics, ambientals i socials que hem tingut durant el 2020. L’actual informe ha estat redactat en conformitat amb els estàndards GRI opció Core per l’elaboració de memòries i els interessos dels principals grups d’interès (GGII).

També pots consultar l’Informe Estat d’informació no finançera, EINF 2020, EINF 2019 i EINF 2018. L’informe EINF 2021 i EINF 2022 s’han unificat amb la corresponent Memòria de sostenibilitat.