Actualitat

En què consisteix el nou valor de referència?

5 gen. 2022 | Interès, Notícies i Esdeveniments

Des d’aquest 1 de gener passat, s’aplica el nou valor de referència per calcular la base imposable de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics (ITP) i l’impost sobre Successions i Donacions (ISD).

Això significa que des d’aquest 2022, quan una operació de transmissió d’un immoble estigui subjecta a un d’aquests impostos, el valor de referència d’aquest immoble serà definitivament la base imposable, a la qual s’hauran d’aplicar els tipus impositius vigents a la Comunitat Autònoma, en tractar-se d’impostos cedits.

No obstant això, si el valor declarat, el preu o la contraprestació establerts per a la transmissió (ja sigui en document notarial o en contracte privat), és superior al valor de referència cadastral atribuït a l’immoble, es prendrà com a base imposable la més gran d’aquestes dues magnituds.

Hisenda va explicar que aquest canvi no tindria caràcter retroactiu, és a dir que només serà efectiva per a les compravendes o herències realitzades a partir de l’1 de gener del 2022. L’objectiu, segons van comentar, és lluitar contra la litigiositat que tenia la base imposable definida com a valor real. Això passa perquè si el contribuent declarava el valor d’adquisició i aquest era menor al que Hisenda atribuïa a l’immoble, es començava un procés de verificació.

Gerard Aguilar, director de Fiscalitat de Tecnotramit, apunta que “com a punt favorable, aquesta normativa sembla oferir més seguretat jurídica a les administracions tributàries que disposaran d’un element objectiu per determinar la base imposable”.

Alhora, Aguilar esmenta “el fet que la càrrega de prova per impugnar el valor de referència cadastral sigui per a l’adquirent i no sembla que afavoreixi el contribuent mitjà, que habitualment tendeix a evitar qualsevol conflicte amb hisenda”, i afegeix el fet de que molt probablement “augmentaran els ingressos en els casos en què el valor de referència cadastral sigui superior al preu o contraprestació”.

En resum, des del 2022 el cadastre utilitzarà dades individualitzades d’antiguitat, conservació o preu de compravenda dels habitatges per construir el nou valor de referència immobiliari que serà la base per al pagament dels impostos de successions, transmissions patrimonials i patrimoni.